social image
За сите погоре наведени осигурувања Осигурително брокерското друштво Седа – Брокер А.Д. Скопје за Вас го изнаоѓа најдоброто решение.
Осигурителното брокерско друштво Седа – Брокер АД Скопје e формирано како aкционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола број 12-13085/2 од 21.05.2008 година издадена од Министерство за финансии.

Зошто да не одберете нас?

Повеќе од 10 години искуство и успешна работа

Осигурителното брокерско друштво Седа – Брокер АД Скопје e формирано како aкционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола број 12-13085/2 од 21.05.2008 година издадена од Министерство за финансии, и до сега има 5 подружници.

Повеќе од 30.000 задоволни клиенти

Со својата досегашна успешна работа Друштвото стекна доверба на повеќе од 30.000 клиенти. Нашите задоволни клиенти се најголем успех.

27 вработени од кои 14 лиценцирани осигурителни брокери

Друштвото до сега има 5 подружници и 27 вработени од кои 14 лиценцирани осигурителни брокери, кои се грижат за нашите клиенти.